410 Pizza Gorgonzola

Pizzateig 11, Tomaten, Gorgonzola 17